Usługi realizowane poprzez - ePUAP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

więcej

Zryczałtowany dodatek energetyczny

więcej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

więcej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy

więcej

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

więcej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

więcej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

więcej

Wniosek o remont lokalu komunalnego

więcej

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

więcej

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

więcej

Przydział lokalu mieszkalnego

więcej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Informacja w sprawie podatku rolnego

więcej

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

więcej

Informacja w sprawie podatku leśnego

więcej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

więcej

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

Stypendium socjalne

więcej