Wyszukaj usługę publiczną samodzielnie

Wybierz usługę

Wniosek o remont lokalu komunalnego

więcej

Wybierz usługę

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

więcej

Wybierz usługę

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej

Wybierz usługę

Zryczałtowany dodatek energetyczny

więcej

Wybierz usługę

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

więcej

Wybierz usługę

Przydział lokalu mieszkalnego

więcej

Wybierz usługę

Stypendium socjalne

więcej

Wybierz usługę

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

więcej

Wybierz usługę

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

więcej

Wybierz usługę

Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy

więcej

Wybierz usługę

Dostęp do elektronicznego dziennika

więcej

Wybierz usługę

Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola

więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły podstawowej

więcej

Wybierz usługę

Wniosek o zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Wybierz usługę

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Wybierz usługę

Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

więcej

Wybierz usługę

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

więcej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

więcej

Wybierz usługę

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

więcej

Wybierz usługę

Informacja w sprawie podatku leśnego

więcej

Wybierz usługę

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

więcej

Wybierz usługę

Informacja w sprawie podatku rolnego

więcej

Wybierz usługę

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

Wybierz usługę

Deklaracja na podatek od środków transportowych

więcej

Wybierz usługę

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

więcej

Statystyki

27

Wszystkie

13

Dla obywatela

14

Dla przedsiębiorcy

Obsługiwane systemy