Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego.

Kiedy się zameldować
– najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
– jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały ,
– jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

[!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

– nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
– mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

  • 1. jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:   umowa cywilnoprawna, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie.sądu,
  • 2. Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
  • [!UWAGA!] Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany

Usługa zameldowania

0.00 zł

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

0.00 zł

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

17.00 zł

nie przysługuje

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

1. Przekazanie wniosku

2. Weryfikacja wniosku

3. Zameldowanie lub wezwanie do uzupełnienia

3.1. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu

3.2 Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – zaznacz odpowiednie pole w formularzu

Poziom 3 - interakcja dwustronna
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

bez zbędnej zwłoki

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19