Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców

Wyborcy, który zamieszkuje na stałe w innej gminie, niż ta w której jest zameldowany

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców

1. Złożenie wniosku

2. Sprawdzenie, czy wyborca stale zamieszkuje pod wskazanym adresem

3. Dokonanie wpisania lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej)

4. Po wpisaniu gmina zawiadamia gminę, w której wyborca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany

5. Wprowadzenie w gminie zameldowania informacji dodatkowej do rejestru wyborców

Poziom 3 - interakcja dwustronna
  • Profil zaufany
  • Podpis kwalifikowany

Do 3 dni od dnia wniesienia wniosku

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19