Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Właściwy organ administracji publicznej

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  • Tytuł prawny do nieruchomości

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości

1. Wysłanie informacji

2. Dostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości

3. Decyzja organu

Poziom 5 - personalizacja
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19