Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

– Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,

– Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:

– zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,

– szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,

– szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Poziom 5 - personalizacja

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19