Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

właściwy organ administracji publicznej

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
  • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Przesłanie wniosku

2. Weryfikacja wniosku

3. Wydanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Poziom 5 - personalizacja

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy).

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

– zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
– zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
– zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19