Informacja w sprawie podatku leśnego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Właściwy organ administracji publicznej

  • Informacja w sprawie podatku leśnego
  • Tytuł prawny posiadanego gruntu

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego od lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Przekazanie informacji w sprawie podatku leśnego

1. Wysłanie wniosku

2. Decyzja organu

Poziom 5 - personalizacja
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19