Informacja w sprawie podatku rolnego

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)

  • Informacja w sprawie podatku rolnego
  • Tytuł prawny do gruntu

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Złożenie informacji

1. Złożenie informacji

2. Przyjęcie przez organ informacji

Poziom 5 - personalizacja
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19