Stypendium socjalne

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne. 
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne

Właściwy organ administracji publicznej

  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium socjalnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Poziom 4 - transakcyjny

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 17 czerwca 19