Zryczałtowany dodatek energetyczny

Pełny opis usługi

Drukuj usługę

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny. 
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
– posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
– złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
– zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy

Właściwy organ administracji publicznej

Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym

 

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

1. Przyjęcie wniosku

2. Weryfikacja wniosku

3. Wydanie decyzji

Poziom 4 - transakcyjny
  • dodane przez: Administrator
  • dodane w dniu: 28 lutego 19
  • modyfikowane przez: Administrator
  • modyfikowane w dniu: 28 lutego 19