Dla obywatela

Zryczałtowany dodatek energetyczny

więcej

Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy

więcej

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

więcej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

więcej

Wniosek o remont lokalu komunalnego

więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły podstawowej

więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola

więcej

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

więcej

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

więcej

Przydział lokalu mieszkalnego

więcej

Dostęp do elektronicznego dziennika

więcej

Stypendium socjalne

więcej